วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

ข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2553 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ&เฉลย

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบภาษาไทย O-NET ปี2553 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบสังคม กสพท. ปี 2554 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ & เฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ & เฉลย

ข้อสอบ PAT2 (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ปี 2552 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบคณิตศสาสตร์ ...O-NET ปี 2553 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ เฉลย